Dynasty Warriors 3: Translation Guide

Home | Forum | SimRTK | History | Games | Graphics | Writing | Products | Links | Site Map

Dynasty Warriors 3 – EN/JP/CH Translation Guide

You are here: [ Home –> Dynasty Warriors 3 –> Officer Name Translation ]

Presenting a list of officer names in English along with their Japanese and Chinese equivalents. You can use this guide to help read Walkthroughs presented in alternate languages or partially translated from imports. Thanks go out to Shohoku79 for the majority of hanzi translations.

Voice Actor List

English, Japanese, and Chinese names for all Dynasty Warriors 3 [真・三國無双2] / Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends [真・三國無双2 猛将伝] generals. Your system must have Chinese language support to display the Hanzi.

Kingdom of Wei []
Name EN Japanese Chinese
Cao Cao (Mengde) Sousou 曹操 (孟德)
Dian Wei Ten-I 典韋 (N/A)
Sima Yi (Zhongda) Shiba-Yi 司馬懿 (仲達)
Xiahou Dun (Yuanrang) Kakouton 夏侯惇 (元讓)
Xiahou Yuan (Miaocai) Kakou-En 夏侯淵 (妙才)
Xu Huang (Gongming) Jyokou 徐晃 (公明)
Xu Zhu (Zhongkang) Kyochyo 許褚 (仲康)
Zhang He (Junyi) Chyoukou 張郃 (儁艾)
Zhang Liao (Wenyuan) Chouryou 張遼 (文遠)
Zhen Ji Shinki 甄姫 (N/A)
Kingdom of Shu []
Name EN Japanese Chinese
Guan Yu (Yunchang) Kan-U 関羽 (雲長)
Huang Zhong (Hansheng) Kouchyuu 黄忠 (漢升)
Jiang Wei (Boyue) Kyou-I 姜維 (伯約)
Liu Bei (Xuande) Ryuubi 劉備 (玄德)
Ma Chao (Mengqi) Bachou 馬超 (孟起)
Pang Tong (Shiyuan) Houtou 龐統 (士元) 
Wei Yan (Wenchang) Gi-En 魏延 (文長)
Zhang Fei (Yide) Chouhi 張飛 (翼德)
Zhao Yun (Zilong) Chou-Un 趙雲 (子龍)
Zhuge Liang (Kongming) Shokatsuryou 諸葛亮 (孔明)
Kingdom of Wu []
Name EN Japanese Chinese
Da Qiao Daikyou 大喬 (N/A)
Gan Ning (Xingba) Kan-Nei 甘寧 (興霸)
Huang Gai (Gongfu) Kougai 黄蓋 (公覆)
Lü Meng (Ziming) Ryomou 呂蒙 (子明)
Lu Xun (Boyan) Rikuson 陸遜 (伯言)
Sun Ce (Bofu) Sonsaku 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sonken Sr 孫堅 (文台)
Sun Quan (Zhongmou) Sonken Jr 孫権 (仲謀)
Sun Shang Xiang Sonshyoukou 孫尚香 (N/A)
Taishi Ci (Ziyi) Taishiji 太史慈 (子義)
Xiao Qiao Shyoukyou 小喬 (N/A)
Zhou Yu (Gongjin) Shyu-Yu 周瑜 (公瑾)
Other Kingdoms [猛将 - 他]
Name EN Japanese Chinese
Diao Chan Chyousen 貂嬋 (N/A)
Dong Zhuo (Zhongyin) Toutaku 董卓 (仲穎)
Fu Xi Fukki 伏羲()
Lü Bu (Fengxian) Ryofu 呂布 (奉先)
Meng Huo Moukaku 孟獲 (N/A)
Nu Wa Jyoka 女媧 (N/A)
Yuan Shao (Benchu) Enshyou 袁紹 (本初)
Zhang Jiao Choukaku 張角 (N/A)
Zhu Rong Shyukuyuu 祝融 (N/A)
Other Mentionables
Name EN Japanese Chinese
Intro Narrator - 故事 (N/A)
Soldiers - 士兵 (N/A)
Zhang Bao (Y. T.) - 張寶 (N/A)

Copyright © 2001–2023 James Peirce
About | Accessibility | Submissions | Validate

Dynasty Warriors 3 is a trademark of KOEI Corporation and KOEI Co., Ltd. © 2001 KOEI Co., Ltd.

Kongming’s
Archives

Navigation

Dynasty Warriors 3

DW3: Xtreme Legends

Images

Downloads

Games »

Universal

January 16, 2023